Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Rarerims V.O.F. Gevestigd te Clinge, hierna te noemen ‘Rarerims’.  De voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Kamer van Koophandel te Terneuzen.

Definities en omschrijvingen

Onder de aanduiding ‘aanbieding’ wordt in deze voorwaarden verstaan: een aanbieding of offerte, in welke vorm of onder welke benaming dan ook gedaan.

Onder de aanduiding ‘producten’ wordt in deze voorwaarden tevens verstaan:

bestanddelen, ingrediënten, materialen en hulpstoffen, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, al dan niet vervaardigd aan de hand van een ontwerp. Onder de aanduiding ‘opdracht’ wordt in deze voorwaarden verstaan: een opdracht, order of bestelling, in welke vorm of onder welke benaming dan ook geplaatst. Onder de aanduiding ‘wederpartij’ wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: koper c.q. opdrachtgever, dan wel aspirant-koper c.q. -opdrachtgever.

Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over het verrichten van werkzaamheden, moet daaronder mede worden verstaan de vervaardiging en levering van goederen, het vervoer van goederen, de levering van diensten, alsmede het sluiten van overeenkomsten.

Toepasselijkheid

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Rarerims gedaan en alle door Rarerims en de wederpartij te sluiten overeenkomsten, ongeacht de aard van de overeenkomst.
 2. Het plaatsen van een opdracht geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken wanneer en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk met Rarerims, althans een daartoe uitdrukkelijk schriftelijk gevolmachtigd vertegenwoordiger van Rarerims, is overeengekomen en deze afwijking geldt slechts voor de bepaalde overeenkomst c.q. opdracht waaromtrent de afwijking is overeengekomen.
 4. Indien en voor zover een aanbieding en/of een overeenkomst tussen Rarerims en de wederpartijbepalingen bevatten die van deze voorwaarden afwijken, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is gesloten, dan wel indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig zou blijken, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van een wederpartij en/of derden

 1. Algemene of specifieke voorwaarden van een wederpartij en/of derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover een daartoe door Rarerims schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordiger van Rarerims de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Een aanvaarding als in lid 1 bedoeld laat echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Rarerims onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van die wederpartij en/of van die derden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt, geldt een aanvaarding als bedoeld in lid 1 slechts per leverantie/opdracht/transactie. Bij eventuele later opdrachten of transacties, zal derhalve de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden door Rarerims opnieuw moeten worden aanvaard op de wijze als bedoeld in lid 1.

Offertes/orders/overeenkomsten
Artikel 3 Aanbiedingen door Rarerims

 1. Alle aanbiedingen door of namens Rarerims gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Rarerims te allen tijde worden ingetrokken en gewijzigd, zo lang Rarerims een op de aanbieding volgende opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien een aanbieding niet vrijblijvend is, vervalt deze automatisch indien deze niet door de wederpartij is geaccepteerd binnen 14 dagen na dagtekening van de aanbieding of offerte.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting en andere kostprijsverhogende heffingen en belastingen.

Artikel 4 Gebondenheid Rarerims

 1. Rarerims is slechts gebonden nadat een order schriftelijk door Rarerims heeft bevestigd. Een order wordt geacht door Rarerims te zijn bevestigd, bij uitvoering van de order door Rarerims.
 2. Gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen e.d. in door Rarerims verstrekte catalogi, circulaires, folders e.d. alsmede in door haar geplaatste advertenties, dan wel op nadere wijze door Rarerims openbaar gemaakte gegevens betreffende door hem te verrichten werkzaamheden, zijn voor Rarerims nimmer bindend en zijn slechts bedoeld om de wederpartij een algemene voorstelling te geven van hetgeen Rarerims aanbiedt.
 3. In geval van aantoonbare fouten of onduidelijkheden in de omschrijving of opgaven in offertes, catalogi, prijslijsten en/of orderbevestigingen komt, ook na acceptatie van enige aanbieding of plaatsing van enige order op grond daarvan door de wederpartij, geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de fout aan de wederpartij niet kenbaar is of kan zijn. Rarerims is niet aansprakelijk voor schade die hieruit zou kunnen voortvloeien, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Rarerims.
 4. Indien de in het voorgaand lid bedoelde omstandigheid zich voordoet zal Rarerims de wederpartij hiervan binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte door de wederpartij berichten, onder vermelding dat geen overeenkomst gesloten is.
 5. Afspraken of overeenkomsten met, dan wel mededelingen gedaan door personen in dienst van Rarerims, onderaannemers of andere personen die door Rarerims in verband met de door Rarerims verrichte of nog te verrichten werkzaamheden zijn ingeschakeld, binden Rarerims slechts indien deze personen daartoe bevoegd zijn, dan wel indien en voor zover Rarerims de betreffende afspraak of overeenkomst schriftelijk bevestigd heeft.
 6. Een aanbieding verleent geen recht aan de wederpartij, noch beperkt dit Rarerims op enigerlei wijze in de uitoefening van haar rechten. Uit het gestelde in de aanbieding kan nooit enige schadeplichtigheid van Rarerims ten opzichte van de wederpartij voortvloeien, behoudens grove schuld of opzet van de zijde van Rarerims.

Artikel 5 Samengestelde aanbiedingen

1. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat nooit een verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig en/of nader gespecificeerd gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Uitvoering overeenkomst door Rarerims
Artikel 6 Door Rarerims te verrichten werkzaamheden

 1. Alle werkzaamheden worden vakkundig uitgevoerd na verkregen opdracht daartoe, waarbij de gebruikte materialen van normale handelskwaliteit zullen zijn.
 2. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de aan te geven voorbeelden, maten, tekening(en), en/of bepalingen van de overeenkomst. Kleine afwijkingen in de uitvoering en/of gebruikte materialen, mogen geen belemmering zijn voor betaling of reden voor afkeuring.

Artikel 7 Uitbesteding werkzaamheden door Rarerims

1. Rarerims is ten alle tijde, zonder dat daarvoor toestemming van de wederpartij noodzakelijk is, bevoegd de opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

Artikel 8 Wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden

1. Wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden, c.q. de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van de reeds opgedragen werkzaamheden en/of opdracht kunnen slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rarerims.

Algemene verplichtingen van Rarerims
Artikel 10 Algemene verplichtingen Rarerims/informatieplicht

 1. Rarerims is verplicht de overeengekomen werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
 2. Rarerims begint, in overleg met de wederpartij, zo spoedig mogelijk met de uitvoering van de overeengekomen leverantie.
 3. Rarerims zal de wederpartij op de hoogte houden van het verloop van de werkzaamheden, waaronder de financiële aspecten daarvan en hem desgevraagd alle inlichtingen geven.

Artikel 11 Wettelijke voorschriften

1. Rarerims waarborgt dat de kwaliteit van de producten voldoet aan de toepasselijke wettelijke voorschriften, door of vanwege de Nederlandse overheid gegeven, ter zake van de kwaliteit en samenstelling, voor zover van kracht op het moment van sluiting der overeenkomst, waarbij dient te worden uitgegaan van normaal gebruik van het product.

Algemene verplichtingen van de wederpartij

Artikel 12 Algemene verplichtingen wederpartij/informatieplicht 1. De wederpartij gedraagt zich jegens Rarerims als een goed en zorgvuldig opdrachtgever.

2. De wederpartij geeft Rarerims alle inlichtingen die hij voor het verrichten van de opgedragen werkzaamheden nodig heeft. wederpartij de hierdoor geleden schade zal dienen te vergoeden, welke schade wordt berekend op grond van de kosten van vervanging, zonder enige aftrek wegens ouderdom, slijtage of gebrek.

Annulering van opdrachten
Artikel 15. Annulering door de wederpartij van opdrachten

1. Opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voor zover voldaan is aan alle hiernagenoemde voorwaarden:

 1. Rarerims stemt uitdrukkelijk schriftelijk met de annulering in.
 2. De annulering dient plaats te vinden voordat Rarerims in welke vorm of hoedanigheid dan ook met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen.
 3. De wederpartij die een opdracht annuleert is bij wege van schadevergoeding een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 30% van het voor de te verrichten werkzaamheden overeengekomen bedrag, tenzij Rarerims aantoont dat de werkelijke schade hoger ligt en/of (deel)betalingen voor de verrichte werkzaamheden reeds hebben plaatsgevonden. 2. De wederpartij is verplicht, ten genoegen van Rarerims, voor eigen rekening een met het oog op de overeen gekomen werkzaamheden toereikende annuleringsverzekering te sluiten; desgewenst kan deze evenwel ook via Rarerims afgesloten worden.

Prijzen
Artikel 16 Geoffreerde prijs/Legeringstoeslag

 1. Rarerims zal de door haar in een schriftelijk offerte en/of orderbevestiging genoemde prijs in rekening brengen, waarbij gebruiker aan de daarin opgegeven (bruto) prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de verzending van de betreffende offerte c.q. orderbevestiging. Tenzij anders overeengekomen is Rarerims, na levering zoals bedoeld in artikel 22 van deze voorwaarden, gerechtigd over het te facturen bedrag een legeringtoeslag te berekenen conform de op de dag van levering geldende norm.
 2. Rarerims houdt zich het recht voor om, na het verstrijken van de termijn genoemd in het voorgaande lid, de in de geoffreerde prijs te verhogen, teneinde kostprijs verhogende factoren te kunnen doorberekenen, voor zover die zich hebben voorgedaan sedert het moment van de offerte dan wel de orderbevestiging.
 3. Indien de wederpartij uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de gefactureerde prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd. 4. Tenzij op enig van de navolgende punten een vaste prijsafspraak is gemaakt tussen partijen, is Rarerims gerechtigd veranderingen in transportkosten, lonen, valutakoersen, verhoging van invoerrechten, omzetbelasting en accijnzen alsmede de stijging van de grondstofprijzen welke zijn ontstaan sedert de offerte dan wel sedert de

orderbevestiging, door te berekenen in de te factureren prijs, met name ook indien ter zake deze kostenposten in de offerte of opdrachtbevestiging afzonderlijke bedragen waren vermeld.

5. Indien bovenstaande zal leiden tot een aanzienlijke verhoging van de overeengekomen bedragen, zal Rarerims de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis stellen. Op de aldus gewijzigde bedragen zullen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van de overeenkomst volledig van toepassing zijn.

Betaling
Artikel 17 Betalingcondities

1. Alle betalingen dienen – voor zover niet netto – contant voldaan – zonder aftrek van enige korting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders op de factuur vermeld – ten kantore van Rarerims of door bijschrijving op één van de op de factuur vermelde rekeningen van Rarerims. In geval van betaling netto contact door de wederpartij, zal de wederpartij een deugdelijke kwitantie ontvangen als bewijs van betaling.

 • Rarerims is gerechtigd aan de wederpartij, boven het overeengekomen c.q.

verschuldigde bedrag vanwege de geleverde goederen c.q. diensten, een bedrag als ‘kredietbeperkingstoeslag’ in rekening te brengen ter grootte van 3% van het op de factuur vermelde bedrag; de wederpartij is niet gehouden deze toeslag te betalen en voor zover het op de factuur vermelde bedrag binnen de geldende betalingstermijn is voldaan c.q. bijgeschreven op één van de rekeningen van Rarerims.

 • Rarerims is gerechtigd goederen van de wederpartij die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Rarerims heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van diezelfde wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18 Verandering betalingsvoorwaarden

 1. Rarerims is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij betaling vooraf of contante betaling bij aflevering of voltooiing te verlangen.
 2. Rarerims is gerechtigd periodieke betaling te verlangen van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveranties en deze overeenkomstig te factureren, ook indien een totaalprijs is overeengekomen, in welk geval de betaling geschiedt als deelbetaling op de overeengekomen totaalprijs. Op de in dit lid bedoelde facturen is het bepaalde ten aanzien van (eind-)facturen onverkort van toepassing.
 3. Rarerims is verder te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor een stipte en volledige nakoming van haar verplichtingen en is gerechtigd tot op het moment dat zekerheid zal zijn gesteld, haar (verdere) werkzaamheden en/of leveranties op te schorten.
 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft de verlangde vooruitbetaling te doen of zekerheid te stellen, vervalt ieder verplichting tot presteren van Rarerims, onverminderd het recht van Rarerims op vergoeding door de wederpartij van alle schade, kosten en interesten.

Artikel 19 Korting/schuldvergelijking/retenties/opschorting wederpartij 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de wederpartij nimmer bevoegd, om welke reden dan ook, een beroep te doen op schuldvergelijking

(compensatie) en heeft de wederpartij evenmin het recht op aftrek of kortingen, noch op toepassing van het recht van retentie of het recht enige, door haar te verrichten, prestatie op te schorten.

Artikel 20 Opeisbaarheid vorderingen

 1. Alle vorderingen van Rarerims worden zonder dat enig nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn terstond opeisbaar bij beslaglegging op een van de door Rarerims geleverde goederen, bij de aanvraag tot surséance van betaling, de faillissementsaanvraag, de onder curatele stelling of het overlijden van de wederpartij, dan wel een van haar maten of vennoten, bij de benoeming van een bewindvoerder krachtens enige wetsbepaling, bij het op enige ander wijze handelsonbekwaam, handelingsonbevoegd of beschikkingsonbevoegd worden van de wederpartij, alsmede bij het niet nakomen of overtreden van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of een met Rarerims gesloten overeenkomst.
 2. Door niet-tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, direct opeisbaar.

Artikel 21 Rente en incassokosten

 1. Indien de wederpartij het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij/zij, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling nodig is, derhalve van rechtswege, terzake jegens Rarerims in verzuim en gebreke.
 2. In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege rente verschuldigd, te bereken vanaf de dag van overschrijding van de betalingstermijn tot de dag der algehele voldoening, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
 3. De rente is gelijk aan het percentage van het promessedisconto van De Nederlandse Bank, te vermeerderen met 4, waarbij deze minimaal 1% per maand zal bedragen. De rente wordt aan het eind van iedere kalendermaand berekend over hetgeen de wederpartij verschuldigd is aan hoofdsom, vermeerderd met de

kredietbeperkingstoeslag, de in de afgelopen en de voorafgaande kalendermaanden opgekomen rente, alsmede de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten.

 • Alle kosten van aanmaningen, retourwissels, kwitanties, protesten, gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering, daaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand, zowel in als buiten rechte- door wie ook verleend – en /of andere kosten veroorzaakt door niet tijdige betaling, komen voor rekening van de wederpartij.
 • De vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten, wordt vastgesteld op:
 • tenminste 20% van de hoofdsom, indien deze minder dan € 1.500,– bedraagt,
 • tenminste 15% van de hoofdsom indien deze meer dan € 2.000,– bedraagt maar minder dan € 3.400,– -en
 • Tenminste 10% van de hoofdsom indien deze meer dan € 3.400,– bedraagt, onverminderd het recht op vordering van het meerdere en overigens gemaakte kosten. Een en ander echter met dien verstande dat in beide gevallen de verhoging tenminste een bedrag van € 250,–zal belopen.

6. De wederpartij is gehouden Rarerims schadeloos te stellen voor alle door Rarerims te maken gerechtelijke kosten, ook die welke niet begrepen zijn in de door de rechter te bepalen kostenveroordeling.

Levering
Artikel 22 Tijdstip en wijze van levering

 1. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen door de leverende fabriek zijn afgezonden of de bedrijfsruimten van Rarerims hebben verlaten dan wel door Rarerims aan de wederpartij is kennis gegeven dat de goederen gereed liggen op het fabrieksterrein of in een bedrijfsruimte van Rarerims of derde, waarna de goederen voor rekening en risico van de wederpartij zijn, schade van derde daaronder begrepen.
 2. De wederpartij draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen, vanaf het moment waarop levering in de zin van dit artikel heeft plaatsgevonden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de wederpartij voor toereikende verzekering van de goederen zorg te dragen vanaf het moment van levering, daaronder begrepen verzekering voor het transport van de goederen.
 3. Rarerims heeft het recht die goederen, die door oorzaken, onafhankelijk van de wil van Rarerims, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen van de prijs alsmede de opslagkosten.

Leveringstermijnen
Artikel 23 Levertijden

 1. De levertijd gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Zijn voor de uitvoering van de overeenkomst nog relevante bescheiden, gegevens. Vergunningen of andere formaliteiten dan wel een overeengekomen vooruitbetaling noodzakelijk, dan gaat de levertijd in op de dag van ontvangst hiervan door Rarerims.
 2. Overeengekomen leveringsdata zijn streefdata. Rarerims zal zoveel mogelijk de door hem/haar in de offerte en/of orderbevestiging vermelde levertijd in acht nemen. Is bij offerte en/of orderbevestiging geen termijn overeengekomen dan geldt als zodanig een termijn van 3 maanden.
 3. Vertraagde levering geeft de wederpartij, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Rarerims, generlei recht op schadevergoeding.
 4. De wederpartij is niet bevoegd de overeenkomst te beëindigen c.q. (doen) ontbinden op grond van niet tijdige\ levering/voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden.
 5. Indien de wederpartij toch de overeengekomen termijn van levering/voltooiing aan wil houden, komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de wederpartij.
 6. Veranderingen, in een overeenkomst aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd, wordt overschreden.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud geleverde goederen

 1. Rarerims blijft, totdat de wederpartij volledig aan al haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden of enige met Rarerims gesloten overeenkomst (ook voorgaande overeenkomsten), heeft voldaan, eigenaar van al hetgeen door hem in verband met de door hem te verrichten of reeds verrichte werkzaamheden geleverd of aangevoerd is, ongeacht of de goederen verwerkt of gewijzigd zijn, en ongeacht de aard of vorm van de drager waarop dit is vastgesteld.
 2. Het is de wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rarerims, verboden daden van beschikking (daaronder begrepen het verbinden ten behoeve van derden door bijvoorbeeld verpanding, belening) te verrichten met betrekking tot door Rarerims verkochte en geleverde goederen, noch deze te (doen) verwijderen uit de ruimte waar zij door Rarerims geleverd c.q. geplaatst zijn, zolang de wederpartij niet aan iedere in het eerste lid van dit artikel bedoelde verplichting heeft voldaan.
 3. Alle goederen kunnen terstond door Rarerims worden teruggevoerd c.q. teruggenomen indien de wederpartij niet aan zijn verplichting heeft voldaan of Rarerims aanleiding heeft aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zonder dat daartoe enige (voorafgaande) ingebrekestelling of rechterlijke machtiging noodzakelijk is.
 4. De wederpartij zal alles in het werk stellen om het Rarerims mogelijk te maken zulks te doen en machtigt Rarerims om daartoe ieder bij de wederpartij in gebruik zijnde perceel of gebouw te betreden.
 5. De kosten van het hierboven in lid 2 en 3 bedoelde, alsmede de hieruit voortvloeiende schaden, zijn voor rekening van de wederpartij, die Rarerims ook vrijwaart voor alle schaden van en/of door derden, die uit voormeld terughalen voortvloeien.
 6. De verplichting van de wederpartij jegens Rarerims verminderen door het terughalen der goederen niet. Na nakoming daarvan binnen 2 weken kan de wederpartij weer over het teruggehaalde beschikken. Mocht zulks niet zijn geschied, kan Rarerims de producten, althans onderwerpen, vrijelijk te gelde maken. De opbrengst minus kosten mindert zij dan op de totale vordering op de wederpartij.

Reclame/gebreken/manco’s
Artikel 25 Inspectie/Meldingsplicht/Onderzoek

 1. De wederpartij is verplicht terstond na voltooiing van de te verrichten werkzaamheden, resp. de aflevering van de door Rarerims geleverde en/of vervoerde goederen, een en ander grondig te inspecteren.
 2. Gebreken en/of manco’s die de wederpartij bij inspectie als bedoeld in het vorige lid heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, dienen binnen acht dagen na de aflevering schriftelijk aan Rarerims te worden gemeld onder opgave van de aard van de goederen. 3. Gebreken die de wederpartij niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk aan Rarerims te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid vervalt voor gebreken die niet binnen 1 maand na levering schriftelijk aan Rarerims zijn gemeld.
 3. Het in behandeling nemen van klachten, wil niet zeggen dat deze klachten tijdig en/of terecht zijn ingediend.
 4. De wederpartij is verplicht Rarerims in de gelegenheid te stellen de reclames, gebreken en/of manco’s te (laten) onderzoeken en vastleggen.
 5. Wanneer de wederpartij het in de voorgaande leden bedoelde nalaat, wordt zij geacht in te stemmen met de staat van op- of aflevering en vervalt ieder recht op reclame, althans heeft zij ter zake tegen Rarerims geen vordering.
 6. Bij gegronde bevinding van de reclame zal Rarerims te zijner vrije keuze hetzij de fouten, gebreken of klacht verhelpen, hetzij een prijsreductie geven. Rarerims is tot een verdere kosten- of schadevergoeding, hoe ook genaamd, niet verplicht.
 7. Reclames geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling op te schorten.
 • Reclame zal niet kunnen geschieden indien de wederpartij in de gelegenheid is gesteld het bestelde aan het door Rarerims opgegeven adres te bezichtigen, voorafgaand aan de aflevering, en de reclame gebreken betreft welke door voorafgaande bezichtiging kenbaar hadden kunnen zijn.

Overmacht
Artikel 26 Consequenties overmacht, definitie

 1. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Rarerims gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Gedurende de opschorting is Rarerims bevoegd, en aan het einde daarvan verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt in dit artikel verstaan een toestand welke de uitvoering van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, verhindert, doordat zij de uitvoering van de overeenkomst voor Rarerims bezwaarlijker, kostbaarder of (al dan niet tijdelijk) onmogelijk maakt ten gevolge van een of meer omstandigheden welke Rarerims niet kunnen worden toegerekend, ook al waren deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, daaronder begrepen de gevolgen van zulk een toestand. Als zodanig zal ook gelden een toestand ten gevolge van een omstandigheid welke binnen de overeengekomen termijn van oplevering c.q. voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden nog redelijkerwijs te verwachten was, respectievelijk voorzienbaar geacht mocht worden.
 4. Als gevallen van overmacht in deze zin zijn onder meer te beschouwen:
 5. Stormschade en/of schade ten gevolge van ander natuurrampen.
 6. Storingen en/of belemmeringen door derden veroorzaakt, werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen, dan wel landen door welke goederen dienen te worden getransporteerd.
 7. Oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen en/of landen waar de goederen doorheen vervoerd dienen te worden. d. Verlies of beschadiging van materiaal bij transport.
 8. Ziekte van een of meer voor Rarerims werkzame en voor hem onvervangbare personen.
 9. In- en uitvoerverboden en andere belemmerende maatregelen, uitgevaardigd respectievelijk genomen door enige overheid.
 10. Verbod tot levering aan koper, opgelegd door groepen, organisaties, instellingen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij Rarerims is aangesloten, respectievelijk waarvan Rarerims deel uitmaakt.
 11. Gebrek aan storingen ten aanzien van middelen van vervoer.
 12. Brand of storingen of andere ongevallen in het bedrijf van Rarerims.
 13. Niet leveren of niet tijdige levering aan Rarerims door leveranciers in binnen of buitenland.
 14. Stagnatie in de binnenlandse zowel als de buitenlandse aanvoer door welke oorzaak dan ook.
 15. Bederf van of gebreken in hetgeen door Rarerims vervaardigd of geleverd wordt, tenzij van opzet sprake zou zijn.
 16. In het algemeen alle verdere omstandigheden, feiten, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen welke Rarerims niet kan voorzien en/of voorkomen en waardoor de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker, kostbaarder en/of onmogelijk wordt.

5. Rarerims zal de wederpartij zo spoedig mogelijk van het zich voordoen van een in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde overmachtsituatie in kennis stellen.

Aansprakelijkheid
Artikel 27 Algemene aansprakelijkheid van Rarerims

1. Rarerims is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten van de wederpartij en/of derden, welke het directe of indirecte gevolg zijn van:

 1. Overmacht van Rarerims, als omschreven in artikel 26 van deze algemene voorwaarden, van Rarerims, zijn personeel of andere personen die al dan niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 door of vanwege Rarerims bij de te verrichten werkzaamheden zijn betrokken.
 2. Daden of nalatigheden van de wederpartij, diens personeel of van andere personen die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld, dan wel van derden met wiens inschakeling Rarerims niet vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
 3. Schade ontstaan door derden of door daden of nalatigheden van Rarerims, zijn personeel of andere personen die al dan niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 door of vanwege Rarerims bij de te verrichten werkzaamheden zijn betrokken, een en ander behoudens opzet.
 4. Rarerims is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige gevolg-, bedrijfs- verlet en/of letselschade van de wederpartij of diens personeel of derden tengevolge van enig gebrek aan de geleverde goederen en/of diensten. De wederpartij is gehouden Rarerims te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen tengevolge van enig gebrek aan de door Rarerims geleverde goederen en/of diensten.
 5. Rarerims is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit verkeerde uitvoering van de bestelling of facturering.

4 Voor beschadiging of verlies van door de wederpartij toegeleverde goederen, modellen, tekeningen en gereedschappen kan Rarerims alleen aansprakelijk worden gesteld voor maximaal de dagwaarde ten tijde van verzending door de wederpartij onder aftrek van de eventuele restwaarde.

5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, staat Rarerims er niet voorin dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil gebruiken of waarvoor deze naar hun aard bestemd zijn, zelfs niet indien dit doel aan Rarerims kenbaar is gemaakt.

Artikel 28 Garantie

 1. Indien, in afwijking van het voorgaande artikel, Rarerims uitdrukkelijk schriftelijk gedurende een bepaalde periode de kwaliteit van het geleverde product garandeert, is de aansprakelijkheid van Rarerims beperkt tot op kosteloos herstel van het product, of vervanging van het product of een onderdeel ervan, zulks naar keuze van Rarerims.
 2. Iedere garantie vervalt bij oneigenlijk of foutief gebruikt van het product, in strijd met het gebruik waartoe het product is bestemd, door de wederpartij of derden.
 3. Iedere garantie vervalt wanneer er, in welke vorm dan ook, aanpassingen aan het geleverde product zijn gedaan. 

Artikel 29 Zorgplicht

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de wederpartij zijn toevertrouwd moet Rarerims dezelfde zorg aanwenden als zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde draagt de wederpartij het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf en voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen, zowel voor schade aan als verlies c.q. diefstal van die goederen, alsmede voor schade aan derden, ontstaan door of voortvloeiende uit die goederen.
 3. Ingeval van aansprakelijkheid van Rarerims, met inachtneming van het hierboven bepaalde, is deze beperkt tot 50% van het factuurbedrag excl. B.T.W. en (andere) kostprijsverhogende belastingen.

Artikel 30 Beperking aansprakelijkheid Rarerims

1. De schadevergoedingsplicht voor Rarerims, ongeacht uit welke hoofde dan ook, zal nimmer een bedrag te boven gaan van twee maal het in deze gefactureerde bedrag. Aansprakelijkheid wederpartij

Artikel 31 Algemene aansprakelijkheid van de wederpartij

 1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schaden, kosten en interesten, die het gevolg zijn van het niet voldoen aan de eisen gesteld door de overheid en/of de organisaties en instellingen die belast zijn met het toezicht op deze eisen, welke verband houden met enige door Rarerims voor de wederpartij te verrichten werkzaamheden.
 2. Het al of niet verlenen van vergunningen, subsidies of het verkrijgen van de benodigde financiering, alsmede ander onvoorziene omstandigheden ontheffen de wederpartij niet van de in voormeld lid 1 genoemde aansprakelijkheid en de wederpartij zal daarvan nimmer het recht kunnen ontlenen de overeenkomst te beëindigen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schaden, kosten en interesten die het gevolg zijn van het gebruik door Rarerims van door of namens de wederpartij voorgeschreven methodes, alsmede van de overige door of namens haar gegeven voorschriften en aanwijzingen.
 4. Wanneer de wederpartij zichzelf of een door haar aangewezen derde de levering van bepaalde grondstoffen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de te verrichten werkzaamheden heeft voorbehouden is zij aansprakelijk voor alle schaden, kosten en interesten welke het gevolg zijn van de niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
 5. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schaden, kosten en interesten welke voortvloeien uit aan de wederpartij toerekenbare omstandigheden die de aanvraag of de voortgang van de door Rarerims te verrichten werkzaamheden vertragen.

Artikel 32 Risico

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is al hetgeen ter uitvoering van de door Rarerims te verrichten werkzaamheden door Rarerims vervoerd, verzonden of opgeslagen wordt, voor rekening en risico van de wederpartij.

Geheimhouding
Artikel 33 Geheimhouding

 1. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn het eigendom van Rarerims en de (aspirant) wederpartij dient het aangebodene als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te behandelen en is niet gerechtigd dat geoffreerde met derden te bespreken, aan derden door te geven of ter inzage te verstrekken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rarerims.
 2. Het is de wederpartij verboden aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem over de onderneming en bedrijf van Rarerims bekend is, voor zover dat een vertrouwelijk karakter draagt of hij het vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen. Hieronder worden in ieder geval verstaan gegevens die kenmerkend zijn voor de onderneming of bedrijf van Rarerims en de knowhow daarvan.

Opschorting en Ontbinding
Artikel 34 Ontbinding van de overeenkomst

1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit enige met Rarerims gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de wederpartij in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Rarerims te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling stillegging of liquidatie van de wederpartij, is Rarerims gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomst op te schorsen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het haar verder in rechte toekomende.

Overdracht rechten en verplichtingen Artikel 35 Overdracht door Rarerims

1. Rarerims is ten alle tijden bevoegd, zonder dat daarvoor de toestemming van de wederpartij noodzakelijk is, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

Toepasselijkheid recht en geschillen Artikel 36 Domiciliekeuze en bevoegde rechter

1. Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met Rarerims gesloten overeenkomsten of met door hem verrichte werkzaamheden zullen, behoudens indien en voor zover internationale verdragen en/of dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, steeds beslist worden door de Nederlandse rechter binnen wiens rechtsgebied Rarerims woonachtig c.q. gevestigd is.

Artikel 37 Toepasselijk recht/Authentieke Taal

 1. Behoudens indien en voor zover internationale verdragen en/of dwingende wettelijke bepalingen anders bepalen, zal op de in artikel Rarerims bedoelde geschillen steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.
 2. De ‘Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken’ en de ‘Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken’ zijn niet van toepassing.
 3. Iedere overeenkomst wordt geacht te zijn opgemaakt in de Nederlandse taal, welke geldt als de authentieke taal, tenzij in de overeenkomst zelve uitdrukkelijk anders is bepaald. Vertalingen in andere talen kunnen niet dienen tot uitleg van de inhoud der overeenkomst.